slideshow

Sunday, July 1, 2012

நாமராமாயணம்-NamaRamayanam


Part I 
Part II


நாம ராமாயணம் 

BAlaKAntam:-பால காண்டம் 
shuddhabrahmaparAtpara rAm |

kAlAtmakaparameshvara rAm |
sheShatalpasukhanidrita rAm |
brahmAdyamaraprArthita rAm |
caNDakiraNakulamaNDana rAm |
shrImaddasharathanandana rAm |
kausalyAsukhavardhana rAm |
vishvAmitrapriyadhana rAm |
ghoratATakAghAtaka rAm |
mArIcAdinipAtaka rAm |
kaushikamakhasaMrakShaka rAm |
shrImadahalyoddhAraka rAm |
gautamamunisaMpUjita rAm |
suramunivaragaNasaMstuta rAm |
nAvikadhAvikam.rdupada rAm |
mithilApurajanamohaka rAm |
videhamAnasara~njaka rAm |
tryaMbakakArmukhabha~njaka rAm |
sItArpitavaramAlika rAm |
k.rtavaivAhikakautuka rAm |
bhArgavadarpavinAshaka rAm |
shrImadayodhyApAlaka rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

ayothyaAKAntam:-அயோத்யா காண்டம் 
agaNitaguNagaNabhUShita rAm |
avanItanayAkAmita rAm |
rAkAcandrasamAnana rAm |
pit.rvAkyAshritakAnana rAm |
priyaguhaviniveditapada rAm |
tatkShAlitanijam.rdupada rAm |
bharadvAjamukhAnandaka rAm |
citrakUTAdriniketana rAm |
dasharathasantatacintita rAm |
kaikeyItanayArpita rAm |
viracitanijapit.rkarmaka rAm |
bharatArpitanijapAduka rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

AranyAKAntam:-ஆரண்ய காண்டம் 
daNDakAvanajanapAvana rAm |
duShTavirAdhavinAshana rAm |
sharabhaN^gasutIkShNArcita rAm |
agastyAnugrahavardita rAm |
g.rdhrAdhipasaMsevita rAm |
pa~ncavaTItaTasusthita rAm |
shUrpaNakhArttividhAyaka rAm |
kharadUShaNamukhasUdaka rAm |
sItApriyahariNAnuga rAm |
mArIcArtik.rtAshuga rAm |
vinaShTasItAnveShaka rAm |
g.rdhrAdhipagatidAyaka rAm |
shabarIdattaphalAshana rAm |
kabandhabAhucchedana rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |
 
KishkindAKAntam:-கிஷ்கிந்தா காண்டம் 
hanumatsevitanijapada rAm |
natasugrIvAbhIShTada rAm |
garvitavAlisaMhAraka rAm |
vAnaradUtapreShaka rAm |
hitakaralakShmaNasaMyuta rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm
SundaraKAntam:சுந்தர காண்டம் 
kapivarasantatasaMsm.rta rAm |
tadgativighnadhvaMsaka rAm |
sItAprANAdhAraka rAm |
duShTadashAnanadUShita rAm |
shiShTahanUmadbhUShita rAm |
sItaveditakAkAvana rAm |
k.rtacUDAmaNidarshana rAm |
kapivaravacanAshvAsita rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

YutthaKAntam:-யுத்த  காண்டம் 
vAnarasainyasamAv.rta rAm |
rAvaNanidhanaprasthita rAm |
shoShitasharadIshArttita rAm |
vibhIShNAbhayadAyaka rAm |
parvatasetunibandhaka rAm |
kumbhakarNashirashchedana rAm |
rAkShasasaN^ghavimardhaka rAm |
ahimahirAvaNacAraNa rAm |
saMh.rtadashamukharAvaNa rAm |
vidhibhavamukhasurasaMstuta rAm |
khaHsthitadasharathavIkShita rAm |
sItAdarshanamodita rAm |
abhiShiktavibhIShaNanuta rAm |
puShpakayAnArohaNa rAm |
bharadvAjAdiniShevaNa rAm |
bharataprANapriyakara rAm |
sAketapurIbhUShaNa rAm |
sakalasvIyasamAnasa rAm |
ratnalasatpIThAsthita rAm |
paTTAbhiShekAlaMk.rta rAm |
pArthivakulasammAnita rAm |
vibhIShaNArpitaraN^gaka rAm |
kIshakulAnugrahakara rAm |
sakalajIvasaMrakShaka rAm |
samastalokoddhAraka rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |


UttharaKAntam:-உத்தரகாண்டம் 
Agata munigaNa saMstuta rAm |
vishrutadashakaNThodbhava rAm |
sItAliN^gananirv.rta rAm |
nItisurakShitajanapada rAm |
vipinatyAjitajanakaja rAm |
kAritalavaNAsuravadha rAm |
svargatacambuka saMstuta rAm |
svatanayakushalavanandita rAm |
ashvamedhakratudIkShita rAm |
kAlAveditasurapada rAm |
Ayodhyakajanamuktita rAm |
vidhimukhavibhudAnandaka rAm |
tejomayanijarUpaka rAm |
saMs.rtibandhavimocaka rAm |
dharmasthApanatatpara rAm |
bhaktiparAyaNamuktida rAm |
sarvacarAcarapAlaka rAm |
sarvabhavAmayavAraka rAm |
vaikuNThAlayasaMstita rAm |
nityanandapadastita rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

No comments:

Post a Comment