slideshow

Wednesday, July 25, 2012

லக்ஷ்மி அச்டோத்ரம்-Lakshmi Astothram


Ithyanam ||லக்ஷ்மி அச்டோத்ரம் 

Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadham

Hasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham |
Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham
parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi: ||

Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe |
Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam ||

Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham |
Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam ||

Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham |
Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim ||

Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim |
Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam ||

Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham |
Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim ||

Namami dharma nilayam karunam lokamataram |
Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim ||

Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam |
Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim ||

Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham |
namami chandravathanam chandram chandra saghodharim ||

Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam |
Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem ||

Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim |
Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam ||

Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim |
vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim ||

Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham |
Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham ||

Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam |
Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham ||

Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham |
Tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim ||

Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam |
Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim ||

Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim
Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram |
Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam
Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam ||

Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha: |
Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye ||

Thirikalam yojpeth vithvan shanmasam vijithenthiriya: |
Dharithriya dhavamsanam krithva sarvamaapnothi yethnatha: ||

Devi nama sahasreshu punyamashtotharam satham |
Yena shriya mavapnothi kodijanma dharithratha: ||

Bhruhuvare satham dhimam padeth vathsaramathrakam |
Ashtaishwarya mavapnothi kubhera ewa bhothale ||

Dharithreyamochanam nama sthrothra mampaparam satham |
yehna sreya mavapnothi tharithra kodijathmasu ||

Bhatha vathu vubhuvan bhoghan anyas sayyujya mavapnuyath |
Pratha kale padeth nithyam sarva dhukghobha santhaye ||
padam suchincheyeth devim sarvabharana bhushitham ||

1 comment:

  1. The visitor from Mountain view,California viewed this post 11 minutes ago

    ReplyDelete