slideshow

Friday, March 23, 2012

வில்லினை ஒத்த புருவம் வளைத்தனை -villinai otha puruvam valaithanai


1.வில்லினை ஒத்த புருவம் வளைத்தனை
          வேலவா! அங்கொர்
   வெற்பு நொறிங்கிப் பொடிப்பொடி
           யானது, வேலவா!
    சொல்லினைத் தேனிற் குழைதுரைப் பாள்சிறு
            வள்ளியைக் -கண்டு
    சொக்கி மரமென நின்றனை தென்மலைக்
             காட்டிலே
     கல்லினை யொத்த வலிய மனங்கொண்ட
             பாதகன் - சிங்கன்
     கண்ணிரண் டாயிரங் காக்கைக் கிரையிட்ட
             வேலவா!
      பல்லினைக் காட்டி வெண் முத்தைப் பழித்திடும்
              வள்ளியை - ஒரு
       பார்ப்பனக் கோலந தரித்துக் கரந தொட்ட
              வேலவா!
2.வெள்ளலைக் கைகளைக் கொட்டி முழங்குங்
               கடலினை - உடல்
   வெம்பி மருகி சுருக்கிப் புகைய
               வெருட்டினாய்.
   கிள்ளை மொழிச்சிறு வள்ளி யெனும் பெயர்ச்
                செல்வத்தை- என்றும்
   கேடற்ற வாழ்வினை யின்ப விளக்கை
                மருவினாய்
   கொள்ளை கொண்  டே அம ராவதி வாழ்வு
                 குலைத்தவன் - பானு
   கோபன் தலை பத்துக் கோடித் துணுக்குறக்
                  கோபித்தாய்
   துள்ளிக் குலாவித் திரியுஞ் சிறுவன்
                  மானைப்போல் - தினைத்
    தோட்டத்தி லேயொரு பெண்ணை மணங்
                  கொண்ட வேலவா!
3, ஆறு சுடர்முகங் கண்டு விழிக்கின்ப
                  மாகுதே - கையில்
     அஞ்சலெ னுங்குறி கண்டு மகிழ்ச்சியுண்
                   டாகுதே.
     நீறு படர்க்கொடும் பாவம் பிணிபசி
                    யாவையும் - இங்கு
     நீக்கி யடியரை நித்தமுங் காத்திடும்
                    வேலவா!
      கூறு படப்பல கோடி யவுணரின்
                    கூட்டத்தை- கண்டு
     கொக்கரித் தண்டங் குலுங்க நகைதிடுஞ்
                    சேவலாய்!
      மாறு படப்பல வேறு வடிவொடு
                    தோன்றுவாள் - எங்கள்
      வைரவி பெற்ற பெருங்கன லே, வடி
                      வேலவா!

Thursday, March 22, 2012

நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும்-nenujukku neethiyum tholukku vaalum

நெஞ்சுக்கு நீதியும் தோளுக்கு வாளும்
     நிறைந்த சுடர்மணிப்பூண்
பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங்க ளாம் இவள்
     பார்வைக்கு நேர்பெருந்தீ.
வஞ்சனை இன்றிப் பகையின்றிச் சூதின்றி
     வையக மாந்தரெல்லாம்
தஞ்சமென்றே யுரைப் பீர் அவள் பேர் சக்தி
     ஓம் சக்தி , ஓம்சக்தி, ஓம்
2.நல்லதும் தீயதுஞ் செய்திடும் சக்தி
      நலத்தை நமக்கிழைப்பாள்;
அல்லது நீங்கும்" என்றேயுல கேழும்
      அறைந்திடு வாய்முரசே
சொல்லத்தகுந்த பொருளன்று காண் இங்குச்
      சொல்லு மவர்தமையே
அல்லல் கெடுத்தம ரர்க்கினை யாக்கிடும்
     ஓம்சக்தி, ஓம்சக்தி, ஓம்.
3.நம்புவதேவழி என்ற மறைதன்னை
       நாமின்று நம்பிவிட்டோம்
   கும்பி ட்டேந நேரமும் "சக்தி" யென்றாலுனைக்
        கும்பிடுவேன் மனமே .
    அன்புக்குந தீக்கும் விடத்துக்கும் நோவுக்கும்
         அச்சமில்லாதபடி .
    உம்பர்க்கும் மிமபர்க்கும் வாழ்வு தரும்
          ஓம்சக்தி, ஓம்சக்தி, ஓம்.
5. வெள்ளை மலர்மிசை வேதக் கருப்பொரு
           ளாக விளங்கிடுவாய்!
     தெள்ளு கலைதமிழ் வாணி நினக்கொரு
            விண்ணப்பம் செய்துடுவேன் .
     எள்ளத் தனைபபோழு துமபய னின்றி
             யிராதென்றன் நாவினிலே
      வெள்ள மெனப்பொழி வாய்சக்தி , வேல்சக்தி,
             வேல்சக்தி வேல்சக்தி வேல்!
Note: 4th stanza omitted in the song

Tuesday, March 13, 2012

கஞ்சதலயாதாக்ஷி-kanjadalAyatAkshi kAmAkshi- कन्जदालायाताक्षी कामाक्षी
Pallavi :
kanjadalAyatAkshi kAmAkshi       
kamalAmanOhari tripurasundari
Anupallavi
kunjaragamanE
 maNimaNDita manjulacaraNE
mAmavashiva panjarashuki
pankajamukhi
 guruguha ranjani niranjani
duritabhanjani
Charanam :
rAkAshashivadanE suradanE
rakshitamadanE ratnasadanE
shrIkAncinavasanE surasanE
shrngArAshraya mandahasanE
 EkAnEkAkshari bhuavnEshvari
EkAnandAmrtajhAri bhAsvari
 EkAgramanOlayakari shrIkari
EkAmrEshagrhEshvari shankari


Meaning:
One who restored cupid by a mere glance! One whose eyes are like
lotus petals! Dear friend of Lakshmi! Most beautiful in the three
worlds! Possessing a majestic gait akin to an elephant! Possessing
feet which are bejeweled with bells! Protect me O parrot that resides
in the cage called Shiva! Lotus faced mother of Subrahmanya!
Unblemished one! Destroyer of affliction! Possessing a face akin to
an autumnal full moon! Possessing lovely teeth! Protector of Cupid!
Residing in a pavilion of gems! Enshrined in Kanchi (Alternative
sAhitya of shri kAncana vasanE- wearing golden raiment)! Possessing a
good voice! Possessing a gentle, lovely smile! Embodied as one
syllable and in many syllables! Queen of the universe! Effulgent
stream of that nectar that is the one and only bliss! Giver of
liberation to those who meditate with no other thought! Creator of
wealth! Queen of Lord Ekamreshvara's household! Creator of all that
is auspicious!

Notes:This kriti is on Goddess Kamakshi at Kanchipuram. The raga name
Manohari is in the pallavi. The raga is now called Kamala Manohari
thanks to this kriti. In this kriti, Goddess Kamakshi is referred to
as Lakshmi's friend. In keeping with this, the Goddess is praised as
wearing raiment of gold, residing in a pavilion of gems, giver of
wealth, protector of cupid and is compared to the lotus in many
places. Compare this with the kriti Sarasvati manOhari in the raga of
that name on the same Goddess by Muttuswami Dikshitar, where many
terms appropriate to Sarasvati are used. The lines describing the
Goddess as the parrot in the cage called Shiva, signify that she is
the supreme being on whom even Shiva meditates.

aanandaa mrutakarshiNi-आनंदाम्रुताकर्शिनी

Pallavi
aanandaa  
mrutakarshiNi                              

    
aanandaa mrutakarshiNi
amrutavarshiNee
haraadi poojutE shivE bavaani
(aanandaa)

samaashTi Charanam

shree nandanaa- di samrakshiNi
shree guruguha jana nee ...
shree nandanaa- di samrakshiNi
shree guruguha jana nee sidroopiNi

saananda hrudaya nilayE sadaye
satya soovrushti hE davEdvaam
santatam chintayE amrutEshwaree
salilam varshaya varshaya varshaya

Monday, March 5, 2012

Akilandeswari Rakshamam-अकिलादेस्वारी रक्षामं


rAgam: dvijAvanti         tALam : Adi
Composer : muttusvAmi dIkShitarபல்லவி:

அகிலாண்டேஸ்வரி ரக்க்ஷமாம் ஆகம சம்ப்ரதாய
நிபுனே(அகிலாண்டேஸ்வரி)

அனுபல்லவி:

நிகில லோக நித்யாமிகே விமலே நிர்மலே ஷ்யாமலே
சகலகலே  (அகிலாண்டேஸ்வரி)  

சரணம்: 

லம்போதர குருகுஹபூஜிதே லம்பா லகோத்பாஷிதே ஹசிதே     வாக்தேவதாராதிதே வரதே வரஷைலராஜனுதே ஷாரதே 
ஜம்பாரி சம்பாவிதே ஜனார்தனனுதே த்விஜாவந்தி ராகநுதே 
ஜல்லி  மாத்தல ஜர்ஜ்ஹரவாத்யநாதமுதிதேநானப்ரதே(அகிலாண்டேஸ்வரி)   

pallavi
akhilANDEshvari rakshamAm Agama sampradAyanipuNE shrI {akhilANDEshvari}

anupallavi
nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmalE sakalakalE {akhilANDEshvari)

charaNam

lambOdara guruguhapUjitE lambAlakOdbhAsitE hasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE dvijAvanti rAganutE
jallI maddala jarjharavAdyanAdamuditE ~nAnapradE {akhilANDEshvari


Meaning:
Akhilandeswari! Expert in the scriptures and traditions! Protect me!
All pervasive one! Gentle one! Unblemished one! Scarlet hued one! Embodiment of all the arts!
Object of worship for Ganesha and Subrahmanya! Effulgent with long tresses and a beatific smile!
Worshipped by Saraswati! Giver of boons! Worshipped by the King of the Mountains! Sarada!
 Respected by Indra and worshipped by Vishnu and the raga Dvijavanti! Giver of knowledge!
The instruments Jhalli, Maddala and Jharjhara please you!