slideshow

Thursday, November 25, 2010

Sreemannaaraayana-శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ-ஸ்ரீமந்நாராயண ஸ்ரீமந்நாராயணSreemannaaraayana sreemannaaraayana
Sreemannaaraayana nee sreepaadame saranu

ஸ்ரீமந்நாராயண ஸ்ரீமந்நாராயண
ஸ்ரீமந்நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே சரணு (ஸ்ரீமந்நாராயண)

Kamalaasatee mukhakamala kamala hita
Kamalapriya kamalaekshana
Kamalaasanahita garudakamanasree
Kamalanaabha nee padakamalmae சரணு

கமலாசதீ முக்ஹகமல கமல ஹித
கமலப்ரியா கமலேக்ஷனா
கமலாசனஹித கருடகமநஸ்ரீ
கமலனாபா நீ பாதகமலமே சரணு (ஸ்ரீமந்நாராயண)

paramayogijana bhaagahaeya sree
Paramapoorusha paraatpara
Paramaatma paramaanu roopa sree
thiruvenkatagiri deva saranu


பரமயோகிஜன பாககேய ஸ்ரீ
பரமபுருஷ பராத்பரா
பரமாத்மா பரமானு ரூப ஸ்ரீ
திருவேங்கடகிரி தேவ சரணு (ஸ்ரீமந்நாராயண)

Note: The song is composed by sree Annamaacharya in telugu. The telugu script of the song

శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ

శ్రీమన్నారాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు

కమలాసతీ ముఖకమల కమల హిత
కమలప్రియ కమలేక్షణ
కమలాసనహిత గరుడకమనశ్రీ
కమలనాభ నీ పదకమలమే శరణు
పరమయోగిజన భాగధేయ శ్రీ
పరమపూరుష పరాత్పర
పరమాత్మ పరమాణు రూప శ్రీ
తిరువేంకటగిరి దేవ శరణు

The meaning of the song

Oh auspicious Narayana, I seek the shelter of your auspicious feet.
Oh, one whose wife is KamalA (Lakshmi sitting on lotus), having the face of a lotus, one who tends lotus, one who likes lotus, one with eyes like lotus,
Oh, one in lotus posture, one who rides the eagle Garuda,
Oh, one with a lotus on his navel, I seek your lotus feet.
One who brings good fortune to great yogis
One the supreme soul beyond, Oh one who has the shape of an atom (or one who gives substance to an atom)
Oh, God of Thiruvenkata mountains, I seek your feet.

 
 

Wednesday, November 24, 2010

ksheerAbdhi kanyakakku-క్షీరాబ్ధి కన్యకక్కు -க்ஷீராப்தி கன்யககு

pallavi 
ksheerAbdhi kanyakakku   

SrI mahA lakshmikkini
neerajAlayakkunu neerAjanam 

க்ஷீராப்தி கன்யககு
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கினி
நீரஜாலயகுனு  நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)


charaNam 1 
jalajAkshi mOmunakku 
jakkuva kuchambulakku
nelakonna kappurappu neerAjanam
aLivENi thurumunakku, hasthakamalambulakku
niluvu mANikyamula neerAjanam 

ஜலஜாக்ஷி மோமுனகு
ஜக்கவ குச்சம்புலகு
நெலகொந்ந்  கப்புரப்பு நீராஜனம்
அளிவேணி துருமுனகு ஹச்தகமலம்புலகு
நிலுவு மாணீக்யமுல     நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)
charaNam 2 
pagaTu SrI vENkaTESu paTTapuRANIyai
negaDu sathi kaLalakkunu 
neerAjanam
jagathi alamElu mamga 
sakkadanamula kella
niguDu nija SObhanappu neerAjanam 

பகடு ஸ்ரீ வெங்கடேஸு பட்டபுராணியை
நெகடு சதி கலலகுனு  
நீராஜனம்
ஜகதி அலமேலு மங்கா
சக்கதனமுல  கெல்ல
நிகுடு நிஜ சாபனப்பு  நீராஜனம் (க்ஷீராப்தி)
க்ஷீராப்தி கன்யககு நீராஜனம்
ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மிக்கினி நீராஜனம்
நீரஜாலயகுனு  நீராஜனம் நீராஜனம்  

charaNam 3 
charaNa kisalayamulakku 
sakhiyarambhorulakku
nirathamagu mutthela 
neerAjanam aridi jaghanambunakku 
athiva nijanabhikki
nirathinAnAvarNa
neerAjanam (This saranam is not sung)

Note: This is Shree Annamaacharya's song. The script in telugu.


క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
నీరజాలయకు నీరాజనం   
జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు
నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం
అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు
నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం

చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు
నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం
అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని
నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం

పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై
నెగడు సతికళలకును నీరాజనం
జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల
నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజ   

Meaning:
neeraajanam (haarati, benediction) to the daughter of the milky ocean, to the goddess shree mahaa lakshmi, and to the one whose abode is a lotus.

Neeraajanam to the Daughter of the King of the Ocean of Milk;
Neerajanam to Sri Mahalakshmi, the divine consort of Lord Vishnu; 
Neerajanam to the One who was born on a Golden Lotus!! 
Neerajanam with bright and fresh camphor to the glowing face of the Lady whose eyes resemble Lotus; 
Neerajanam as also to Her artful breasts; 
Neerajanam with gigantic gems to the black mass of hair and to the hands as soft as a Lotus; 
Neerajanam with the sparkling pearls to the Lotus Feet and to the voice which produce pleasant sounds; 
Benediction with diverse colours of appreciation to the thin waistline and to the navel alike; 
Neerajanam to the crowned Queen of Lord Venkateswara as also to Her beautiful
persona; 
Neerajanams with the florid fragrance to the beauty of Alamelu Manga !!

Monday, November 22, 2010

naTanala Bramayaku nA manasA-నటనల భ్రమయకు నా మనసా-

Pallavi: naTanala Bramayaku nA manasA | GaTiyiMcu hariyE kalavADu
Charanam: muMcina jagamidi mOhinI gajamu | poMcina yAsa puTTiMcEdi
vaMcanala nijamuvalenE vuMDunu | maMculu mAyale marunADu
charanam: sari saMsAramu saMtalakUTami | soridi bajAramu cUpEdi
garima neppuDu galakala manucuMDunu | marulagu vidhamE mApaTiki

charanam: kaMduva dEhamugAni mudiyadidi | aMdina rUpa mADEdidi
yeMdunu SrI vEMkaTESvaruMDunu | DiMdu paDaganide teramarugu

பல்லவி: நடநல ப்ரமயகு நா மநஸா, கடியிம்சு ஹரியே களவாடு (நடநல)
சரணம்:  மும்சின ஜகமிதி  மோகினி கஜமு, பொம்சின ஆச  புட்டிந்சேதிதி 
வஞ்சநல  நிஜமுவலனே  வும்டுனு,வம்சுலு மாயலே  மருநாடு (நடநல)
சரணம்: சரி சந்சாரமு சண்டலகூட்டமி , சொரிடி பசாரமு கூபேதிதி  
கரிம நெப்புடு கலகல மனுசுண்டுனு , மருலகு விதமே மாபடிகி (நடநல)
சரணம்: கண்டுவடேக முகானி முடியதிதி, அந்டின பஹுரூப  மாடேதிதி  
எண்டுனு ஸ்ரீ வேங்கடேச்வரும்டுனு, டிம்டு படகநிதே  தெரமருகு (நடநல|  

telugu script

Pallavi: నటనల భ్రమయకు నా మనసా | ఘటియించు హరియే కలవాడు
Charanam: ముంచిన జగమిది మోహినీ గజము | పొంచిన యాస పుట్టించేది
వంచనల నిజమువలెనే వుండును | మంచులు మాయలె మరునాడు
Charanam: సరి సంసారము సంతలకూటమి | సొరిది బజారము చూపేది
గరిమ నెప్పుడు గలకల మనుచుండును | మరులగు విధమే మాపటికి
Charanam కందువ దేహముగాని ముదియదిది | అందిన రూప మాడేదిది
యెందును శ్రీ వేంకటేశ్వరుండును | డిందు పడగనిదె తెరమరుగు

Meaning of the song
(The composer of the song is Annamaacharya)
Oh my Mind, don't get entangled in the drama of life because all the parodies are nothing but the Lord's making and His creation.
Oh my Mind, remember the stories of 'Gajendra Moksha' and 'Mohini Avatharam' all the time for they are our lessons and reminders to quell evil desires; because falsity is sweet and credible; truth indeed prevails just like a clear morning after each foggy night.
Identical to the association of merchants which is formed for mutual benefit and support, one is attracted towards the institutions of marriage and family; where pomp and pride are merry and joyous. But all glorious fame is lost by the dusk.
When everything is possible and easy for a human being, he thinks that everything is his making and he himself can conquer the whole world! As time passes by... when one realises that everything one had or made is trivial, the mind traverses towards the Lord to seek His company. And when he achieves the company of Lord Venkateswara, what else one can have? The drama is bound to go offscreen then!

-தேவி ப்ரோவ சமயமிதே- దేవి బ్రోవ సమయమిదే-devI brova samayamideSyama sastri


தேவி ப்ரோவ சமயமிதே அடிவேகமே வச்சி
நா வெடலு தீர்ச்சி கருநிம்பவே சங்கரி-காமாக்ஷி (தேவி)
லோகஜனனி நாபை தயலேதா (மாயம்மா)
நி தாசுடு காதா ஸ்ரீ காஞ்சி விஹாரிணி  கல்யாணி
ஏகாம்ப்ரேஸ்வருணி ப்ரியபாமையை யுன்னணி
கேமம்மா எந்தோ பாரமா வினுமா நா தல்லி (தேவி)
ஷ்யாமக்ரிஷ்ணுனி சோதரி கௌமாரி (சங்கரி)
பிம்பாதரி கௌரி ஹேமா பாங்கில பரதேவதே
காமாக்ஷி நின்னுவினா பூமிலோ பிரேமதோ
காபாடே வரேவருன்னாரம்மா நா தல்லி (தேவி)
pallavi
devI brova samayamide ativegame vacci
nA vetalu dIrci karuNi~ncave  shaN^kari kAmAkS
charanam
1.lokajanani nApai dayaledA mAyammA
nI dAsuDu gadA shrI ka~ncivihAriNi kalyANi
ekAmreshvaruni priyabhAmayaiyunna nI-
kemammA ento bhAramA vinumA nA talli


2.repu mApani ceppite ne vinanu devI ika-
tA"danu nenu I proddu dayaceyave k.rpajUDave
nI padAmbujamule madilo sadA ye~nci nI-
prApu koriyunnAnammA mudamuto mA talli
Note: The second charanam is not sung
3.shyAmak.rShNuni sodari kaumAri shaN^kari
bi.mbAdhari gauri himachala je lalithe paradevate
kAmakShi ninnuvinA bhUmilo premato
kApADe varevarunnArammA nA talli

Meanng 
Oh Sankari,Oh Kamakshi the cosort of Siva,this is the most opportune time to come expeditiosly to protect me.
You are the Mother of the universe.Don't you pity me? Am I not your humble servant? You grace yourself at Kanchipuram auspiciously.You are the beloved conso Oh Devi,if you go on postponing showing mercy, I won't hear you.I can't be patient anymore.Please come today itself to shower your mercy.I incessantly keep your lotus feet in my mind.I requested for your support only. Please protect me cheerfully
You are the young sister of Syamakrishna.You are the consort of Sankara. You are Gouri with red lips like 'bimba'fruits.You are the daughter of Himavanta. You are Lalita the Supreme Goddess.Oh my Mother Kamakshi,who else is there for me on this earth to protect me?Saturday, November 20, 2010

என்டமாற்றமுன எவ்வரு தலசின-enta mAtramuna evvaru talachina-பல்லவி:
என்டமாற்றமுன எவ்வரு  தலசின அண்டமாற்றமே நீவு
அன்டரான்டரமுலெஞ்சி சூட பிண்டண்டே நிப்படி அன்னட்லு
சரணம்:
கொலுதுரு மிமு வைஷ்ணவுலு கூரிமிதோ  விஷ்ணுதனி
பளுகுதுரு மிமு வேதாந்துலு பரப்பிராமம்பனுசு
தலதுரு மிமு சைவுலு தகின பக்துலுலு  சிவுதனுசு  
அலரி பொகடுதுரு காபாலிகுலு ஆதிபைரவுதனுசு (என்டமாற்றமு
சரணம்
சரிநென்னுதுரு சாக்தேயுலு சக்தி ரூபு நீவனுசு
தரிசனமுலு மிமு நானா  விதுலனு தலபுல கொலதுல பஜிந்துரு
சிருல மிமுனி அல்ப புத்தி தலசின வாரிகி  அல்பம்பகுடுவு
தரிமலா மிமுனி கனமணி தலசின கன புத்துலகு கனுடவு
சரணம் 2
நீ வலன கொரடே யேடு மரி நீரு கொலடி தாமரவு 
ஆவல பாகீரதி தரி பாவுலு  ஆஜலமே  ஊரினயட்லு  
ஸ்ரீ வேங்கடபதி நீவைதே மமு சேகொனி உன்ன தெய்வமு
ஸ்ரீ வேங்கடபதி நீவைதே மமு சேகொனி உன்ன தெய்வமணி
ஈவலேனே நீ சரண நீயெடனு
இதியே பரதத்வமு  நாகு
இதியே  பரதத்வமு நாகு
இதியே  பரதத்வமு நாகு
Telugu script
ఎంత మాత్రమున ఎవ్వరు తలచినఅంతమాత్రమే నీవు 
అంతరాంతరములెంచి చూడపిండంతేనిప్పటి అన్నట్లు 
కొలుతురు మిము వైష్ణవులుకూరిమితో విష్ణుడని 
పలుకుదురు మిము వేదాంతులుపరబ్రహ్మంబనుచు 
తలతురు మిము శైవులుతగిన భక్తులునూ శివుడనుచు 
అలరి పొగడుదురు కాపాలికులుఆది భైరవుడనుచు 
సరి మిమ్ముదురు సాక్తేయులుశక్తి రూపు నీవనుచు 
దరిశనములు మిము నానా విధులనుతలుపుల కొలదుల భజింతురు 
సిరుల మిమునే అల్పబుద్దితలచినవారికి అల్పంబగుదవు 
దరిమల మిమునే ఘనమని తలచినఘనబుద్ధులకు ఘనుడవు 
నీవలన కొరతే లేదు మరి నీరు కొలది తామరవు 
ఆవల భాగీరధి దరి బావుల ఆ జలమే ఊరినయట్లు 
శ్రీ వేంకటపతి నీవైతే మము చేకొని వున్న దైవ(ము)మని 
ఈవలనే నీ శరణనిఎదనుఇదియే పరతత్వము నాకు

Meaning:
Oh Venkatapati,your presence and grace depend upon how well a person thinks about you. 

When I observe sincerely,it is just like the size and quality of a pan-cake depending on the batter
The Vaishnavas worship you with reverence as Vishnu.

The Vedic philosophers tell that you are the Supreme Conscience.


The Saivas believe that you are Siva and the Kapalikas praise
You as Adibhairava
The Sakteyas consider you as the manifestation of the supreme power Sakti. People chant 

your praise in a number of ways.Ignorant people assume

that you are insignificant.The wise recognise your infinite greatness.
You are like the vast water pool to spread the lotus flowers.

It is only the water of Bhagiradhi river that seeps into the wells by her side.


Oh Sri Venkatapati,you are our protector.


I surrender at your feet.It is transcendental bliss for me.