slideshow

Wednesday, August 29, 2012

ஸ்ரீ மகாகணபதி -shree mahaganapathi

ஸ்ரீ மகாகணபதி 
Language: Sanskrit
pallavi
shrimahaganapati ravatu mam siddhi vinayako matangamukha
anupallavi
kamajanaka vidhindra sannuta kamalalaya tatanivaso komalatara pallava pada kara guruguhAgraja shivAtmaja
caraNam
suvarnakarsana vighnarajo padambujo gowra varna vasana dharo
phalacandro naradivinuta lambodaro kuvalaya svavisana pashankushamodaka
prakAshakaro bhavajaladhinavo mulaprakriti svabhava sukhataro
ravisahasra sannibhadeho kavijananuta musikavaho
avanata devatasamuho avinasha kaivalya deho
cittai swaram
pm-dhimi-rgm-tanakujham,-n.sr-takita-p.n.s-jhanuta-n.srm,
takanam,-mgm-tanata-ppm-dhimita-mpnp-kitatari-pnsr
kukuntari-mpn-takitatajham-rgm-tadhimitari-nsrs-kukuntari
pnps-dhimitari-rgmrs-jham,tarita-s,npm-tadhinginatom

No comments:

Post a Comment