slideshow

Tuesday, August 7, 2012

போகிந்திர ஷாயினம்- bhOgIndra ShAyinam

போகிந்திர ஷாயினம் 


pallavi
bhOgIndra ShAyinam purukucaladAyinam
purusham ShAsvatam kalayE

anupallavi
vAgISha gaurISha vAsavAdya marapari
vArAbhi vanditapadam padmanAbham

caraNam 1
kalitanuta sanyAsi bhajanAnu guNavihita
sulalitAkAramahitam
kalushara parisarOjavala padma tIrthAdi
khaNDitAShEshaduritam
kalaShOtbhavAn vita mahEndra trikUTavara
malayAcalEndra vinutam
kaladamana va~NJci mArtANDavar mAkalita kA~NJcana
vimAna- lasitam
padmanAbham

caranam 2
kSIra vArAnnidhish-vEdAntarIpa bhava citramaNi saudhAsthitam
nAradAtyakhila muni divya pArSada vihaga nAyaka sadArAdhitam
sura bhAsura sudarshana nandaka pramukha shObhanAyudha sEvitam

shrI rasAkara sarOjAmrudita pAda vandArujana bharaNOtyatam padmanAbham
(bhOgIndra)

caraNm 3
parama bhaktOttama divAkara yatIndra krtaguru puNya vasudhAgatam
surucirAdbhuta bAlavESa sAkSAtkAra paritOSa shira lALitam
paripUjanArtha sALagrAma haraNAttatatara yOgi karavAritam
tvaritAnuyAta yati karuNA kulAnandapara pAdhyAsitam padmanAbham

(bhOgIndra)
caraNam 4
aruNAbhamaNi makuTa makara kuNDala dhAra hAra kaustbha bhUSitam
parivIta pItAmbarAkalita kAncikAvaravanya mAlAncitam
niravadya vancIsha sakrta lakSadIpAdi nityOtsavAnanditam
sarasIruhOdara palAshAyatAkSi puTa paripUrNa karuNamrtam
padmanAbham
(bhOgIndra)

No comments:

Post a Comment