slideshow

Thursday, June 28, 2012

வந்தே வாசுதேவம்-Vande vasudevam

வந்தே வாசுதேவம் 


pallavi

vandE vAsudEvam brndArakAdhIsha vandita padAbjam
(vandE)

சரணம் 1

indIvara shyAma-mindirAkushadaTi candanAnkita lasatcAru dEham
mandAramAlikA makuTa samshObhitam kandarpa janaka(m) aravinda nAbham
(vandE)

சரணம் 2

taka takita kaustubhA tarana vakSasthaLam khagarAja vAhanam
kamala nayanam
nigamAdi sEvitam nijarUpa shESa pannagarAja shAyinam ghana
nivAsam
(vandE)

சரணம் 3

karipura samrakSanE tatparam karirAja varada samkaTa karAbjam
sarasIruhAnanam cakra viprAjitam tiru venkatACalA dEvam
bhajEham
(vandE)

No comments:

Post a Comment