slideshow

Saturday, June 30, 2012

கனக சைல விஹரிணி-Kanaka saila viharini

கனக சைல விஹரிணி
taaLam: aadi
Composer: Shyamaa Shastree
Language: Sanskrit
pallavi
kanaka s'aila vihAriNI ambA kAmakOTi bAlE sus'IlE
anupallavi
vanaja bhava hari nutE dEvi hima girijE lalitE satatam |
vinatam mAm paripAlaya s'ankara vanitE satimahA tripura sundari ||
(kanaka)
saranam
s'AmalAmbikE bhavAbdi taraNE s'Amakrishna paripAlini jananI |
kAmitArtha phala dAyaki kAmAkshi sakala lOka sAkshi
(kanaka)


Meaning:
anupallavi: vanaja bhava = brahma
hima girijE = daughter of snow mountains
vinatam mAm paripAlaya = please grnat my requests
saranam: bhavAbdi taraNE = one who helps navigate the ocean of life

No comments:

Post a Comment