slideshow

Saturday, June 30, 2012

குருவர திஜோ சரண துமாரே-guruvara dIjO charanaகுருவர திஜோ சரண துமாரே 

Pallavi: guruvara dIjO charana tumhArE sadguru dIjO carana tumhArE
saranam 1. kAncI nagarI kAma pITha vAsi tuma hI hamArE sab kuch swAmi
saranam 2: manu mandir mEn basO hamArE bandhi vanE ham sab tumhArE
saranam 3: pUri karO tum manshA manasE pAr karO isa bhavasAgar sE 

No comments:

Post a Comment