slideshow

Wednesday, June 27, 2012

ஸ்ரீ காமாக்ஷி சுப்ரபாதம்-shrii kamakshi suprabhatam

Part II


Part I
shree kaamaaxii suprabhaatam 
ஸ்ரீ காமாக்ஷி சுப்ரபாதம் 
shrii devii dhyaanam.h 
ஸ்ரீ தேவி த்யானம் : 
jagadavana vidhau tva.n jaaga ruukaa bhavaani 
tava tu janani nidraamaatmavatkalpayitvaa . 
pratidivasamaha.n tvaa.n bodhayaami prabhaate 
tvayi kR^itamaparaadha.n sarvameta.n xamasva .. 1.. 

yadi prabhaata.n tava suprabhaata.n 
tadaa prabhaata.n mama suprabhaatam.h . 
tasmaatprabhaate tava suprabhaata.n 
vaxyaami maataH kuru suprabhaatam.h .. 2.. 
guru dhyaanam.h 
குரு த்யானம்:
yasyaaN^ghripadma makarandanishhevaNaat.h tva.n 
jivhaa.n gataa.asi varade mama manda baddhaH . 
yasyaaMba nityamanaghe hR^idaye vibhaasi 
ta.n chandrashekhara guruM praNamaami nityam.h .. 3.. 

jaye jayendro guruNaa grahiito 
maThaadhipatye shashishekhareNa . 
yathaa gurussarva guNopapanno 
jayatyasau maN^gaLamaatanotu .. 4.. 

shubha.n dishatu no devii kaamaaxii sarva maN^gaLaa 
shubha.n dishatu no devii kaamakoTii maTeshaH . 
shubha.n dishatu tachchishhya sadgururno jayendro 
sarvaM maN^gaLamevaastu maN^gaLaani bhavantu naH .. 5.. 
.. shubham.h .. .. shriiH .. 
சுபம்:..... ஸ்ரீ:
kaamaaxi devyaMba tavaadra.rdR^ishhTyaa 
muukasvayaM muukakaviiryathaa.asiit.h . 
tathaa kurutvaM paramesha jaaye 
tvatpaadamuule praNata.n dayaadre.r .. 

uttishhThottishhTha varade uttishhTha jagadeshvari . 
uttishhTha jagadaadhaare trailokyaaM maN^gaLa.n kuru .. 1.. 

shR^iNoshhi kachchid.h dhvanirutthito.ayam.h 
mR^idaN^gabheriipaTahaanakaanaam.h . 
vedadhvani.n shixitabhuusuraaNaam.h . 
shR^iNoshhi bhadre kuru suprabhaatam.h .. 2.. 

shR^iNoshhi bhadre nanu shaN^kha ghoshham.h 
vaitaaLikaanaaM madhura.n cha gaanam.h . 
shR^iNoshhi maataH pikakukkuTaanaam.h 
dhvaniM prabhaate kuru suprabhaatam.h .. 3.. 

maatarniriixa vadanaM bhagavaanshashaaN^ko 
lajjaanvitaH svayamaho nilayaM pravishhTaH . 
drashhTu.n tvadiiya vadanaM bhagavaandinesho 
hyaayaati devi sadana.n kuru suprabhaatam.h .. 4.. 

pashyaamba kechitghR^itapuurNakumbhaaH 
kechid.h dayaadre.r dhR^itapushhpamaalaaH . 
kaachit.hshubhaaN^gayo nanuvaadyahastaaH 
tishhThanti teshhaa.n kuru suprabhaatam.h .. 5.. 

bheriimR^idaN^gapaNavaanakavaadyahastaaH 
stotuM maheshadayite stutipaaThakaatvaam.h . 
tishhThanti devi samaya.n tava kaaN^xamaaNaa 
hyuttishhTha divyashayanaat.h kuru suprabhaatam.h .. 6.. 

maatarniriixa vadanaM bhagavaantvadiiyam.h 
naivotthitashshashidhiyaa shayitastavaaN^ke . 
saMbodhayaashu girije vimalaM prabhaatam.h 
jaataM maheshadayite kuru suprabhaatam.h .. 7.. 

antashcharantyaastava bhuushhaNaanaam.h 
jhal.hjhal.hdhvani.n nuupurakaN^kaNaanaam.h . 
shR^itvaa prabhaate tava darshanaarthii 
dvaari sthito.aha.n kuru suprabhaatam.h .. 8.. 

vaaNii pustakamaMbike girisute padmaani padmaasanaa 
raMbhaa tvaMbaraDaMbara.n girisutaa gaN^gaa cha gaN^gaajalam.h . 
kaaLii taaLayugaM mR^idaN^gayugaLa.n bR^indaa cha nandaa tathaa . 
niilaa nirmaladarpaNa dhR^itavatii taasaaM prabhaata.n shubham.h .. 9.. 

utthaaya devi shayanaadbhagavaanpuraariH 
snaatuM prayaati girije suralokanadyaam.h . 
naiko hi gantumanaghe ramate dayaadre.r 
hyuttishhTha devi shayanaatkuru suprabhaatam.h .. 10.. 

pashyaaMba kechitphalapushhpahastaaH 
kechitpuraaNaani paThanti maataH . 
paThanti vedaanbahavastavaare 
teshhaa.n janaanaa.n kuru suprabhaatam.h .. 11.. 

laavaNyashevadhimavexya chira.n tvadiiyam.h 
kandarpadarpadaLano.api vasha.ngataste . 
kaamaarichumbitakapolayuga.n tvadiiya.n 
drashhTu.n sthitaaH vayamaye kuru suprabhaatam.h .. 12.. 

gaaN^geyatoyamamavaahya muniishvaraastvaa.n 
gaN^gaajalaiH snapayituM bahavo ghaTaa.nshcha . 
dhR^itvaa shirassu bhavatiimabhikaaN^xamaaNaaH 
dvaari sthitaa hi varade kuru suprabhaatam.h .. 13.. 

mandaarakundakusumairapi jaatipushhpaiH 
maalaakR^itaa virachitaani manoharaaNi . 
maalyaani divyapadayorapi daatumaMba 
tishhThanti devi munayaH kuru suprabhaatam.h .. 14.. 

kaaJNchiikalaapapariraMbhanitambabimbam.h 
kaashmiirachandanavilepitakaNThadesham.h . 
kaameshachumbitakapolamudaaranaasaa.n 
drashhThu.n sthitaaH vayamaye kuru suprabhaatam.h .. 15.. 

mandasmita.n vimalachaaruvishaalanetram.h 
kaNThasthala.n kamalakomalagarbhagauram.h . 
chakraaN^kita.n cha yugaLaM padayomR^i.rgaaxi 
drashhTa.n sthitaaH vayamaye kuru suprabhaatam.h .. 16.. 

mandasmita.n tripuranaashakaraM puraareH 
kaameshvarapraNayakopahara.n smita.n te . 
mandasmita.n vipulahaasamavexitu.n . 
te maataH sthitaaH vayamaye kuru suprabhaatam.h ..17.. 

maataa shishuunaaM pariraxaNaartham.h 
na chaiva nidraavashameti loke . 
maataa trayaaNaa.n jagataa.n gatistvam.h 
sadaa vinidraa kuru suprabhaatam.h .. 18.. 

maatarmuraarikamalaasanavanditaaN^ghryaaH 
hR^idyaani divyamadhuraaNi manoharaaNi . 
shrotu.n tavaaMba vachanaani shubhapradaani 
dvaari sthitaa vayamaye kuru suprabhaatam.h .. 19.. 

digaMbaro brahmakapaalapaaNiH 
vikiirNakeshaH phaNiveshhThitaaN^gaH . 
tathaa.api maatastava devisaN^gaat.h 
maheshvaro.abhuut.h kuru suprabhaatam.h .. 20.. 

ayi tu janani dattastanyapaanena devi 
draviDashishurabhuudvai GYaanasambandhamuurtiH . 
draviDatanayabhuktaxiirasheshhaM bhavaanii 
vitarasi yadi maataH suprabhaataM bhavenme .. 21.. 

janani tava kumaaraH stanyapaanaprabhaavaat.h 
shishurapi tava bhartuH karNamuule bhavaani . 
praNavapadavisheshhaM bodhayaamaasa devi 
yadi mayi cha kR^ipaa te suprabhaataM bhavenme .. 22.. 

tva.n vishvanaathasya vishaalanetraa 
haalasyanaathasya nu miinanetraa . 
ekaamranaathasya nu kaamanetraa 
kaameshajaaye kuru suprabhaatam.h .. 23.. 

shriichandrashekhara gururbhagavaan.h sharaNye . 
tvatpaadabhaktibharitaH phalapushhpapaaNiH . 
ekaamranaathadayite tava darshanaarthii . 
tishhThatyaya.n yativaro mama suprabhaatam.h .. 24.. 

ekaamranaathadayite nanu kaamapiiThe 
saMpuujitaa.asi varade gurushaN^kareNa . 
shriishaN^karaadiguruvaryasamarchitaaN^ghrim.h 
drashhTu.n shitaa vayamaye kuru suprabhaatam.h .. 25.. 

duritashamanadaxau mR^ityusantaasadaxau 
charaNamupagataanaaM muktidau GYaanadau tau . 
abhayavaradahastau drashhTumaMba sthito.aha.n 
tripuradaLanajaaye suprabhaataM mamaarye .. 26.. 

maatastadiiyacharaNa.n haripadmajaadyaiH 
vandya.n rathaaN^gasarasiiruhashaN^khachinham.h . 
drashhTu.n cha yogijanamaanasaraajaha.nsa.n 
dvaari sthitosmi varade kuru suprabhaatam.h .. 27.. 

pashyantu kechidvadana.n tvadiiya.n 
stuvantu kalyaaNaguNaa.nstavaanye . 
namantu paadaabja yuga.n tvadiiyaaH 
dvaari sthitaanaa.n kuru suprabhaatam.h .. 28.. 

kechitsumeroshshikhare.atituN^ge 
kechitmaNidviipavare vishaale . 
pashyantu kechittvamR^idaabhdhimadhye 
pashyaamyaha.n tvaamiha suprabhaatam.h .. 29.. 

shaMbhorvaamaaN^kasa.nsthaa.n shashinibhavadanaa.n niilapadmaayataaxii.n 
shyaamaaN^gaa.n chaaruhaasaa.n nibiDatarakuchaa.n pakvabiMbaadharoshhThiim.h . 
kaamaaxii.n kaamadaatrii.n kuTilakachabharaa.n bhuushhaNairbhuushhitaaN^gii.n 
pashyaamassuprabhaate praNatajanimataamadya naH suprabhaatam.h .. 30.. 

kaamapradaakalpatarurvibhaasi 
naanyaa gatirme nanu chaatako.aham.h . 
varshhyasyamoghaH kanakaaMbudhaaraaH 
kaashchittu dhaaraaH mayi kalpayaashu .. 31.. 

trilochanapriyaa.n vande vande tripurasundariim.h . 
trilokanaayikaa.n vande suprabhaataM mamaaMbike .. 32.. 
kR^itaGYataa 
 க்ரிதஞாதா
kaamaaxi devyaMba tavaardradR^ishhTyaa 
kR^itaM mayeda.n khalu suprabhaatam.h . 
sadyaH phalaM me sukhamaMba labdha.n 
tathaa cha me duHkhadashaa gataa hi .. 33.. 
prArthanA 
ப்ரார்தனா

ye vaa prabhaate puratastavaarye 
paThanti bhaktyaa nanu suprabhaatam.h . 
shR^iNvanti ye vaa tvayi baddhachittaaH 
teshhaaM prabhaata.n kuru suprabhaatam.h .. 34.. 

iti laxmiikaanta sharmaa virachita.n shriikaamaaxiisuprabhaata.n samaaptam.h
இது லக்ஷ்மிகாந்தசர்மா இயற்றியது .காமாக்ஷி சுப்ரபாதம் முற்றிற்று. 

No comments:

Post a Comment